6 marca 2017

Allt om terrassbrädor i komposit

Typer av terrassbrädor i träkomposit. WPC (engelska, förkortning av Wood Plastic Composite) är

ett komposit på basis av termoplastiska polymerer som innehåller träfibrer.

Kompositbrädor –  åsikter

På grund av karaktären hos polymeren kan vi urskilja två grundläggande typer av kompositer:

Den första arten är kompositbrädor baserade på PVC (polyvinylklorid). PVC förekommer i den polska namngivningen som PVC. Denna förkortning är visserligen okorrekt, men den används i så stor utsträckning att den praktiskt taget har ersatt det korrekta namnet. På grund av höga fysikaliska och mekaniska parametrar i synnerhet gällande motståndskraft mot atmosfärisk påverkan utnyttjas PVC framförallt för tillverkning av produkter som används i byggbranschen, vilka på grund av sina användningsegenskaper kräver hög mekanisk styrka (fönstersnickerier, hängrännor, golvbeläggning, elektroisolering, rör). Användning av PVC som basis i WPC-kompositer gör att hållfasthetsparametrar „överförs” direkt till terrassbrädor i träkomposit. Trots högre kostnader och mer komplicerad tillverkningsprocess väljs PVC som kompositbasis i den dominerande delen av europeiska producenter. Den främsta orsaken är egenskaper karakteriserande WPC-kompositer på basis av PVC som terrassbräda är gjord av.

>>  Beständighet mot atmosfärisk påverkan (låg vattenabsorption, hög motståndskraft mot UV som gör att kompositer inte blir bräckliga med åren).

>>   Hög klass av brandfarlighet (för flesta europeiska tillverkare – klass B „icke brännbar”, nästan ouppnåelig för kompositer baserade på PP och HDPE).

>>   Hög motståndskraft mot låga temperaturer (material vid temperaturer under noll grader genomgår en glasningsprocess, vilket ökar deras bräcklighet).

>>  Låg nötning (i fallet med borstade ytor garanterar det långsiktigt bevarande av estetik- och anti-glidegenskaper som överträffar trä och kompositer baserade på PP och HDPE).

>>  Mjukningstemperatur är högre än mjukningstemperatur för kompositer baserade på polypropen och HDPE – brädor mjuknar och deformeras inte när de utsätts för solljus.

>>  Trots den allmänna opinionen är kompositer på basis av PVC 100% återvinningsbara.  

Den andra arten är kompositer baserade på HDPE och PP (polypropen – PP och polyeten – PE, de är material som tillhör gruppen polyolefiner). Prefixet HD (High Density) innebär ökad densitet som är

0,9 g/cm3 för PP och 0,94-0,96 g /cm3 för HDPE. Som jämförelse är densiteten för PVC 1,38-1,55 g /cm3, vilket också påverkar brädornas hårdhet. Mekaniska parametrar av kompositbrädor påverkas även av den procentuella andelen av kompositens fyllning av trä. För att minska produktionskostnaderna kan påfyllning av trä i fallet med polyolefiner utgöra 80% av kompositens vikt.  Användningen av för stora trämängder (mer än 50%) påverkar negativt profilernas skörhet och ökar graden av vattenabsorption. I fallet med brädor på basis av PVC förekommer knappast träandelen på över 50%. Mindre tekniska krav under produktion (möjlighet att spara på tillsatser som modifierar hållfasthetsparametrar), en större träandel (vanligen ca 80%) och dålig kvalitet på återvinningsmaterial (från soppåsar, flaskor, etc.) – allt detta är  faktorer som till stor del bestämmer priset på dessa produkter. Kompositer av den andra arten tillverkas först och främst i Fjärran Östern, vilket också påverkar kvaliteten på brädorna. Kinesiska producenter vill huvudsakligen hålla priserna nere och använder sällan tillsatser som förbättrar kompositens parametrar. Detta ger följande effekter:

>> Ingen resistens mot låga temperaturer – kraftig ökning av skörhet redan vid -10 grader C.

>> Brandfarlighet – Polyolefiner i motsats till PVC är lätt brännbara som återspeglas i brandfarlighets- klassificering som är „C” eller mindre.

>> Känslighet för repor, lågt belastningsmotstånd, ökad flexibilitet påverkad av solstrålning (låg densitet, låg kvalitet på det återvunna materialet och påfyllning av trä 80%)

>> Ingen beständighet mot atmosfärisk påverkan

(Polyolefiner är mycket känsliga för färgförändringar och förlust av mekaniska egenskaper under påverkan av UV-strålar så att de under tidens lopp förlorar färger i grad som är jämförbar med trä och blir bräckliga). Av denna anledning, trots de teoretiskt sänkta tillverkningskostnaderna tillverkas fönstersnickerier och hängrännor system inte av PP eller PE. Av samma anledning måste för bevarande av egenskaper de av polyolefiner tillverkade vattenrören skyddas mot UV-strålning genom att placeras i marken).  

>> I sammansättningen finns tungmetaller

(Om man använder i processen billigare stabilisatorer som hör till den äldre generationen och är på basis av tenn och bly, utsätts användarna för kontakt med giftiga och cancerframkallande ämnen. Dessutom är det då omöjligt att erhålla hygienisk attest).

Hänvisningar till på vilket sätt man kan skilja mellan olika arter av WPC-kompositer.  

Återförsäljare av kinesiska komposittrallen lämnar ofta inte upplysning om sammansättning och ursprungsland av de erbjudna produkterna.

För att underlätta identifiering rekommenderas att lägga märke till:

>> Priset (På den skandinaviska marknaden ligger priserna på kinesiska varor på basis av PP och PE i intervallet 200-350 kr/m² för komplett system, medan priserna på kompositer på basis av PVC ligger i intervallet 350-550 kr/m² för komplett system). Ofta anges priserna per m²av bräda eller per 1 meter av bräda. Det kan vara lämpligt att som referenspunkt jämföra dock 1 m² av det kompletta systemet, eftersom det låga priset på terrassbräda på grund av skillnader på brädornas dimensioner, bredden på dilatationsfogar och priser på enskilda systemelement kompenseras ofta med ett högre pris på kompletterande element som är nödvändiga för systemets montering).

>> Elementens längd (Kinesiska produkter är sällan tillgängliga i längder som är större än 2,9 m, vilket visserligen minskar transportkostnader, men orsakar större materialåtgång under monteringen. Man ska också lägga märke till det, om tillverkaren realiserar beställning av element i anpassade längder, eftersom betalning för denna tjänst ofta är lägre än kostnad för montering avfall).

>> Form och struktur av brädor (Mönster av de kinesiska brädor som är tillgängliga på marknaden är ofta identiska för olika märken och återförsäljare. Produkter baserade på PVC är mestadels liknande, men skiljer sig från varandra i form, dimensioner och monteringselement. Man ska även lägga märke till tjockleken av profilernas väggar). Vid produktion av kinesiska produkter används råvaror av låg kvalitet, därför kräver de tjockare väggar än det behövs i fallet med kompositbrädor på basis av PVC. Det finns även ”fulla” träkomposit brädor. Man ska dock akta sig för dem, eftersom kvaliteten på använda råvaror ofta är mycket låg och för bibehållande av sådana parametrar som liknar kammar brädor ska man använda full form. Kvaliteten på full brädors yta är i så fall  adekvat till kvaliteten på råvaror.

>> Ytbehandling (Produkter på PVC-basis är oftast borstade. Tack vare detta behåller de sina halkskyddsegenskaper även om de är våta.  Brädor baserade på PP och PE slipas däremot med sandpapper som inte ger några halkskyddsegenskaper utan bara förbättrar estetiken. PP- och PE-brädor har låg hårdhet, därför är det nödvändigt att använda sandpapper. Utsättning av PP- och PE-brädor för process av aggressiv borstning skadar brädorna. Både för kompositer baserade på PVC och för PP eller PE rekommenderas inte oborstade/opolerade brädor samt „släta” brädor utan räfflor. I båda fallen är den våta terrassytan mycket hal. Dessutom har brädorna på basis av PP och PE en vaxartad känsla vid beröring samt en tendens till att lysa under torkningen).

>> Brandfarlighet (Kompositer baserade på PVC är icke brännbara som bekräftas av brandfarlighets- klassificering som är „B” eller „C”. Däremot är kompositer baserade på PP och PE brännbara och praktiskt taget förekommer inte i brandfarlighetsklass ”B”. Om återförsäljare inte innehar några nödvändiga certifikat, rekommenderas, om det är möjligt, att utföra oberoende brännbarhetstest.  Kompositer  baserade på PVC släcker av sig själv, om man släcker eldkällan, medan polyolefinbaserade kompositer bränner och lämnar rök som är karakteristisk för doften av ljus.

>> Repningsbeständighet (Kompositer baserade på PVC är på grund av sin höga densitet mycket mer motståndskraftiga mot repor och nötning. Kompositer baserade på PP och PE som har lägre densitet är benägna att nötas och få repor. Om på brädan vid beröring av naglarna uppstår lysande repor, indikerar detta, vilken kvalitet produkten har och visar hur terrassen kommer att se ut efter kort tids användning).

>> Certifikat (För att kompositprodukternas användningssäkerhet ska kunna garanteras, måste de absolut ha:

>> hygienisk attest

>> brandfarlighets klassificering

>> tekniskt godkännande eller tekniska data som möjliggör verifiering i enlighet med tekniskt godkännande, vilket har utfärdats av en certifierad forskningsenhet.

Brist på dessa dokument kan indikera brist på parametrar som föreskrivs i normerna och behövs för att erhålla dessa certifikat. Det finns inga harmoniserade standarder för WPC-produkter. Därför finns ingen CE-märkning för kompositsystem. CE-märkning krävs dock för att kunna införa kinesiska produkter på den europeiska marknaden. Detta är en paradoxal situation, men kinesiska producenter klarar sig på så sätt att de upprättar CE-deklaration om överensstämmelse med andra produkter som har en annan användningskaraktär.

Facebook